កម្លាំងច្រមុះចុះប្រត្តិបការណ៍ចំពោះឡានតទ្រុង និងដឹកលើសទម្ងន់…

កម្លាំងច្រមុះចុះប្រត្តិបការណ៍ចំពោះឡានតទ្រុង និងដឹកលើសទម្ងន់
វាស់កាត់ខោអាវអោយឡានសូមបងប្អូន
ជួយផ្លល់មតិមួយម៉ាត់មកដេីម្បីលេីកទឹកចិត្តដល់បងៗកម្លាំងចិត្តមន្រ្តី ជំនាញនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
Telegram