សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករានេះ…

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករានេះ
(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្កកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាតម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
Telegram